За специалността

Европеистика накратко

Специалност Европеистика е една от новите специалности в СУ "Св. Кл. Охридски", но и във висшето образование в България, макар че като университетска дисциплина тя има повече от 30-годишна история в много престижни университети от цял свят. След като специалността бе включена в Държавния регистър през 1993 г., Философският факултет на СУ организира обучение в бакалавърска степен по тази специалност. През 2009 г. беше отбелязана десетата годишнина от създаването на катедра Европеистика и първия прием на бакалаври.
 
Образованието по Европеистика в СУ е подчинено на следните приоритети:
- интердисциплинност на базисната подготовка;
- профилиране (икономика, право, медии), което да позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите;
- интензивно чуждоезиково обучение;
- използване на всички възможности за свързване с потребностите на практиката.
 
Към катедра Европеистика има и  магистърски програми:
Европейска интеграция,
Европейски проекти,
Европеистика и социални науки,

Е-Европа ("Цифрова програма за Европа") -  виж в интернет на адрес internetstudies.euСпециалност "Европеистика" е българският аналог на специалността European Studies, която през последните 30 години се утвърждава като една от най-престижните и перспективните в редица висши учебни заведения от цял свят. Създадената през учебната 1999/2000 г. интердисциплинарна специалност подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция в широк общообразователен и практически аспект.
Образованието по европеистика в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" провежда последователно следните принципи, които са защитени чрез инструментите на съвременното висше образование:
интердисциплинност на базисната подготовка;
многообразие на образователните профили, което позволява гъвкавост и индивидуализация на академичното развитие на студентите;
отворен характер на учебното съдържание и поддържане на учебния план и отделните програми и курсове в съответствие с динамиката на предмета;
прилагане на нови образователни подходи, въвеждане на интерактивни и интернет-базирани методи;
широко въвеждане на практически подходи и умения за самостоятелно решаване на реални проблеми.

Бакалавърска степен:
Бакалавърската програма е разкрита в Софийския Университет през 1999 г., като учебните планове и програми се изготвят съобразно опита и традициите на утвърдените в тази област университети, както и с оглед на българските условия, образователни традиции и потребност от подготовка на такъв вид специалисти.
Защитата на целите на бакалавърската програма по европеистика се основава на необходимостта от такъв тип специалисти и успешното развитие на сходните университетски програми в Европа.
Образованието в бакалавърската степен по европеистика дава систематично знание и социално-технологични нагласи за обществена ефективност при управлението на този процес. В този смисъл европеистиката е приложен синтез на социологията и публичната администрация върху европейските международни отношения. Доколкото обединена Европа се изгражда на взаимно приемливи икономически принципи и обща непротиворечива нормативна основа (acqius communautaire), неизбежно образованието по европеистика консолидира икономически и правни знания.
Учебният план включва голямо разнообразие от дисциплини, чийто подбор и подреждане хармонично съчетават принципа на задължителността и избираемостта и дава възможност на студентите да получат широка обща култура и ценностна ориентация, отлични езикови и комуникативни умения, както и да специализират по основните направления на интеграционния процес. Завършилите тази специалност имат отлични шансове за професионална реализация в държавната администрация, международни, политически, обществени и граждански организации и институции и във висока степен ще осъществяват диалога между България, Европа и глобализиращия се свят.

Магистърска степен:

Специалността предлага следните магистърски програми:
1. Европейска интеграция
2. Европейски проекти
3. Европеистика и социални науки
4. Е-Европа 

Първа за специалността е интердисциплинарната магистърска програма "Европейска интеграция", разработена в рамките на проект № 07340/1994 г. по програма ТЕМПУС при сътрудничеството между Софийския Университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Университета в Лимерик и Центъра за европейски изследвания в София. Магистърската програма по Европейска интеграция е пръв отговор в България на острата потребност от подготовка на кадри за евроинтеграционния процес.
Целта на програмата е да даде специализирана подготовка в областта на европейската интеграция на специалисти с друго базово висше образование както по отношение на историята и съвременните практики в областта на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване, протичащи в страните от Централна и Източна Европа. Практиката от последните години показва, че от магистърската програма по Европейска интеграция се възползват професионалистите, които в оперативната си работа се налага да решават задачи по присъединяването на България към ЕС или да участват в двустранно или многостранно международно сътрудничество - така в рамките на относително кратко двусеместриално образование те обогатяват знанията от основната си предметна област с допълнителен методологически инструментариум и умения. Ценен елемент в магистърската програма по Европейска интеграция са езиковите курсове за усъвършенстване на европейската терминология.Докторска степен
Съобразно спецификата си специалността "Европеистика" има за цел с обучението на докторантите да подготви: Научно-изследователски кадри за нуждите на учебния процес в СУ и други университети по специалността;
Кадри от практиката на процесите по интеграция с ЕС със съответна научна степен, особено в областите на правото, информационно-медийните науки и политологията;
Преподаватели във всички неуниверситетски образователни и квалификационни равнища, където се изучават и прилагат теми от областта на теорията и практиката на евроинтеграцията;
Научно квалифицирани специалисти в застъпващи се научни области, чието изучаване, преподаване и прилагане предполага изследване на историята, процесите и тенденциите в развитието на Европа.

Тези цели се осъществяват чрез: Въвличане на докторантите в процеса на обучение чрез включването им в семинарни и лекционни занятия по специалността а) като обучаеми до полагането на съответните минимуми; б) като хонорувани преподаватели, покриващи нуждите на катедрата;
Участие в докторантски семинари съобразно личните им научно-изследователски планове;
Включване на докторантите в научно-изследователския процес и проекти с национално и международно участие;
Съдействие от страна на катедрата по практико-изследователски дейности в тематично, методически и практически съответни на специалността институции и организации;
Подпомагане на публичността на докторантските изследвания (предвижда се издаване на годишен сборник със студии, статии и съобщения на докторанти от катедрата).

Разгледаните по-горе общи за специалността и конкретизирани по степени цели обуславят принципите на съставяне на учебните планове и учебните програми.

Научно-изследователска дейност:
Основни области на изследователски интерес от страна на академичния състав и студентите от всички степени на специалност Европеистика са:

1. Европейски цивилизационен процес. България и Европа: сравнителни анализи в областта на политиката, икономиката, правата на човека, други съществени сфери на обществен живот.

2. Процеси на усъвършенстване на институциите на Европейския съюз и процесите на вземане на решения. Анализ на процесите с оглед административния капацитет на ЕС за целите на разширяването на Съюза.

3. Проблеми на присъединяването на България: законодателна работа по хармонизирането на законодателството ни с общностното законодателство;
проблеми на укрепване на административния капацитет на страната за ефективно прилагане на законодателството;
анализ на пазарната икономика в процесите на преход и постигане на изискванията на ЕС;
България в общоевропейското културно пространство;
евроинтеграция и глобализация; европейски път към информационното общество;
младежта на обединена Европа: образование, труд, свободно движение на хора.

4. Европейски изследвания за образователни цели - учебни и учебно-методически материали за нуждите на : средното училище,
други хуманитарни университетски специалности,
квалификация на специалисти от различни области за нуждите на преговорния процес и др.

Научноизследователската дейност на академичния състав е неотделимо свързана с учебния процес. Това се предопределя от новаторския характер на преобладаващия брой преподавани дисциплини, които не се водят в рамките на други специалности.
Изследователската дейност в специалност Европеистика се отличава с активното въвличане на студенти и докторанти в изследователския процес. Ръководителите на съответните проекти насърчават студентското участие да не се ограничава само с научно-помощни и технически дейности, а да прераства в реален изследователски ангажимент, чиито резултати намират израз в подготвените за печат публикации на участвалите в изследванията студенти. Според учебните планове на курсовете за обучение всеки студент трябва да извърши съответна изследователска работа, заключаваща се в: Рефериране и конспектиране на ключови произведения, текстове, нормативни документи и исторически източници;
Изготвяне на семестриални и годишни доклади и курсови работи съобразно спецификата на изучаваната дисциплина;
Участие в практико-приложни форми на обучение (изследвания, протоколирания, съставяне на програми и проекти и т.н.);
Изготвяне на отчет на ежегодните практикуми.

Допълнителните дейности, опосредствани от катедрата, са: Включване на студентите като асистиращи участници в научно-изследователски и практико-организационни проекти (преводи, техническо сътрудничество, административно обслужване на конференции и семинари и пр.);
Осигуряване на участие на студенти от специалността в студентски дисциплинарни, факултетски, национални, регионални и общоевропейски научни форуми (обикновено чрез вътрешни конкурси, обявявани и провеждани от катедрата);
Включване на студентите в популяризиране на специалността чрез изработени от самите тях проекти и програми за средното училище;
Подпомагане на изявени студенти за публикуване на научни съобщения.

Галерии

Няма въведено съдържание

Европа.Дневник

Административна информация

  • Канцелария на катедрата
  • Приемно време:
  • всеки делничен ден
  • 10.00 - 12.00 ч.
  • 14.00 - 16.00 ч.
  • Вера Стойнова,
  • каб. 409,
  • тел./факс 873 97 96;
  • 971-10 02-12/342